NAJNOVŠIE INFORMÁCIE 6.5.2020 – 10.5.2020

 

Od 6.mája sú opätovne povolené verejné bohoslužby za dodržania týchto podmienok:

 

  • vstup do chrámu len s ochranným rúškom na tvári a jeho použitie počas celej sv. omše, s výnimkou chvíle prijatia Eucharistie
  • pri vstupe použiť na ruky, prípadne na rukavice pripravenú dezinfekciu
  • počet osôb v chráme je limitovaný 2m rozostupmi, ktoré sú vyznačené na laviciach, i na voľných priestranstvách na podlahe, pri vstupe si každý vezme poradové číslo a zaujme jedno z vyznačených miest, po naplnení kapacity chrámu ostatní zostávajú vonku
  • znak pokoja ( podanie rúk) sa vynecháva
  • Eucharistiu dostane príjmajúci na ruku a následne si ju vloží ešte pred kňazom do úst
  • účastníci sv. omše ktorí sa budú prípadne nachádzať vonku príjmu sv. prijímanie pri vchode do chrámu – nevstupujú dnu

 

 

- do vnútra sa vstupuje max. 15 minút pred sv. omšou, ruženec sa možno modliť pri jaskynke vedľa kostola

 

 

Účasť bude od 6. mája možná, avšak stále dobrovoľná - aj čo sa týka nedelí a sviatkov až do úplného odvolania opatrení ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky, Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií.

 

Sväté omše: 

 

GRINAVA

Streda 19:00 + Štefánia Pinkavová, brat Jozef, zať Peter a starí rodičia
Štvrtok 19:00 za zosnulých z rodín
Piatok 19:00 + Štefan Satko, rodičia, + Jarolím Mrva a rodičia
Sobota  7:30 prosba o milosť dobrej smrti pre Katarínu a Michala
Nedeľa  7:30  
  10:30 za farníkov

 

LIMBACH

Štvrtok 18:00  
Nedeľa  9:00 + Anna Hrašnová

 

 

Miroslav MIKA, farár     0902/688 687

 

 

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA NEDEĹA DOBRÉHO PASTIERA

Stále platí, že neprebiehajú verejné bohoslužby.

 

pre súkromnú adoráciu a modlitbu bude otvorený farský kostol

 

 

3.5.2020

10:00-12:00

 

Modlime sa v tento deň spoločne za nové kňazské povolania.

 

 

Zároveň bude možnosť, v prípade priaznivého počasia,  pristúpiť k sviatosti zmierenia vonku vedľa kostola v provizórnej spovedelnici.
Rovnako bude možnosť prijať Eucharistiu v 30 minutových intervaloch.
Prosím aby záujemci v maximálnej miere dodržiavali doporučované hygienické opatrenia / vzdialenostné rozostupy  2m   rúško na tvári, čisté ruky – prípadne rukavičky, pri vstupe do kostola použiť na ruky priravenú dezinfekciu/, pri príjmaní Eucharistie si treba stiahnúť rúško, prijať na ruku, pred kňazom si vložiť hostiu do úst a opätovne nasadiť rúško.
Prosím o rešpektovanie podmienok, za ktorých môže byť kostol otvorený...

Rovnako tiež prosím aby ľudia z ohrozených skupín / seniori, so slabšou imunitou.../ radšej zvážili túto ponuku a počkali do času uvoľnenia bezpečnostných opatrení.

 

Individuálnu spoveď či prijatie iných sviatostí, si možno dohodnúť telefonicky.

 

 

 +    Miroslav Mika, farár

0902 688 687

 

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

1.5. - Sv. Žigmunda burgundského
patróna farnosti i farského kostola

  

Stále platí, že neprebiehajú verejné bohoslužby.

 

pre súkromnú adoráciu a modlitbu bude otvorený pri príležitosti sviatku patróna
farský kostol sv. Žigmunda
 GRINAVA

 

1.5.2020
16:00-18:00

 

Zároveň bude možnosť, v prípade priaznivého počasia,  pristúpiť k sviatosti zmierenia vonku vedľa kostola v provizórnej spovedelnici.
Rovnako bude možnosť prijať Eucharistiu v 30 minutových intervaloch.
Prosím aby záujemci v maximálnej miere dodržiavali doporučované hygienické opatrenia / vzdialenostné rozostupy  2m   rúško na tvári, čisté ruky – prípadne rukavičky, pri vstupe do kostola použiť na ruky priravenú dezinfekciu/, pri príjmaní Eucharistie si treba stiahnúť rúško, prijať na ruku, pred kňazom si vložiť hostiu do úst a opätovne nasadiť rúško.
Prosím o rešpektovanie podmienok, za ktorých môže byť kostol otvorený...

 

Rovnako tiež prosím aby ľudia z ohrozených skupín / seniori, so slabšou imunitou.../ radšej zvážili túto ponuku a počkali do času skončenia epidémie. Individuálnu spoveď či prijatie iných sviatostí, si možno dohodnúť telefonicky.

 

Opätovne prosím čítajúcich, aby s týmto oboznámili čím viacerých, ktorí si  nemôžu – nevedia  prečítať tieto oznamy na farskej stránke.

 

Oznamujem tým, ktorých pravidelne navštevujem v domácnostiach na prvý piatok, že k ním opätovne kôli ich vlastnej bezpečnosti neprídem.

 

V nutnom prípade po telefonickej dohode som samozrejme ochtoný navštíviť chorého na lôžku kedykoľvek.

 

 +    Miroslav Mika, farár

0902 688 687

 

 

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

 

pre súkromnú adoráciu a modlitbu je otvorený
farský kostol sv. Žigmunda

GRINAVA

 
19.4.2020
14:00-16:00

 

Zároveň bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia vonku vedľa kostola v provizórnej spovedelnici.

Rovnako bude možnosť prijať Eucharistiu v 30 minutových intervaloch.

Prosím aby záujemci v maximálnej miere dodržiavali doporučované hygienické opatrenia / vzdialenostné rozostupy 2m rúško na tvári, čisté ruky – prípadne rukavičky, pri vstupe do kostola použiť na ruky priravenú dezinfekciu/, pri príjmaní Eucharistie si treba stiahnúť rúško, prijať na ruku, pred kňazom si vložiť hostiu do úst a opätovne nasadiť rúško.

Prosím o rešpektovanie podmienok, za ktorých môže byť kostol otvorený

Stále platí, že neprebiehajú verejné bohoslužby.

 

Prosím všetkých s akýmkoľvek príznakom respiračného ochorenia – kašeľ, nádcha, boleť hrdla... aby zostali doma, prípadne si telefonicky dohodli osobný priestor na prijatie sviatostí v inom čase.

 

Rovnako tiež prosím aby ľudia z ohrozených skupín / seniori, so slabšou imunitou.../ radšej zvážili túto ponuku a počkali do času skončenia epidémie.
 

V nutnom prípade po telefonickej dohode som samozrejme ochotný navštíviť chorého na lôžku kedykoľvek.

 

S prianím požehnanej Veľkonočnej oktávy vám žehná   

          +    Miroslav Mika, farár

 

 

ŠIESTA PȎSTNA NEDEĽA - KVETNÁ NEDEĽA

pre súkromnú adoráciu a modlitbu je otvorený

 

farský kostol sv. Žigmunda

 

  GRINAVA

 

DNES

5.4.2020

10:00-12:00

 

Po celý tento čas budem k dispozícii v prípade priaznivého počasia  - ku sviatosti zmierenia vonku vedľa kostola v provizórnej spovedelnici.

Rovnako bude možnosť prijať Eucharistiu v 30 minutových intervaloch.

Prosím aby záujemci v maximálnej miere dodržiavali doporučované hygienické opatrenia / vzdialenostné rozostupy 1,5 – 2m, rúško na tvári, čisté ruky – prípadne rukavičky, pri vstupe do kostola použiť na ruky priravenú dezinfekciu/, pri príjmaní Eucharistie si treba stiahnúť rúško, prijať na ruku, pred kňazom si vložiť hostiu do úst a opätovne nasadiť rúško.

 

Prosím všetkých s akýmkoľvek príznakom respiračného ochorenia – kašeľ, nádcha, boleť hrdla... aby zostali doma, prípadne si telefonicky dohodli osobný priestor na prijatie sviatostí v inom čase.

 

Rovnako tiež prosím aby ľudia z ohrozených skupín / seniori, so slabšou imunitou.../ radšej zvážili túto ponuku a počkali do času skončenia epidémie.

V nutnom prípade po telefonickej dohode som samozrejme ochtoný navštíviť chorého na lôžku kedykoľvek.

 

Kvetnou nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa, v ktorom slávime najväčšie udalosti našej spásy -umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista.

Vzľadom na súčasnú situáciu budú obrady v chrámoch prebiehať bez účasti verejnosti. Môžeme sa však v duchu spájať, preto časy bohoslužieb v našej farnosti budú totožné s vysielanými obradmi v TV LUX.

 

Svätá omša na pamiatku Pánovej večere bude vo štvrtok o 18:00,  zvony  farnosti oznámia jej začiatok a potom umĺknu do času slávenie Vigílie v sobotu večer, keď nám ich zvuk zasa oznámi Ježišovo zmŕtvychvstanie.

 

Obrady Utrpenia a smrti Pána začnú v piatok o 15:00.

 

Veľkonočná vigília v sobotu 19:30

 

S prianím požehnanej nedele i dní Veľkého týždňa     vám žehná

+    Miroslav Mika, farár

 

PIATA PȎSTNA NEDEĽA

 AKTUÁLNE DOPLNENIE INFORMÁCIÍ

 

 

28. marca slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania.
„Sme vo výnimočnej situácii, akú sme doteraz nezažili. Včera pri Urbi et Orbi pápež František povedal, že to dokážeme jedine spoločne. Lebo všetci máme zodpovednosť jeden za druhého,“ pripomenul v tejto súvislosti predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský a dodal:

Nemôžeme sa fyzicky stretávať ako zvyčajne, máme však telefón, rozhlas, televíziu, či internet: zostaňme ľuďom nablízku! Hľadajme spôsoby duchovného spoločenstva, modlitby a vzájomnej podpory. A prosím aj veriacich, aby tieto dni využili na prehĺbenie svojho duchovného života. Aby pevne vykročili na ceste milosti, a chránili sa hriechu. V domácich cirkvách, v našich rodinách, rozvíjajme teraz účasť na kňazskom, prorockom a kráľovskom poslaní Ježiša Krista, ktorú sme získali pri krste. Sme Boží ľud. A preto sa nebojme! Pán nás nenechá búrke napospas. “Modlitba a tichá služba – to sú naše víťazné zbrane.“ Takto nás vedie Svätý Otec, a takto sa všetci zjednoťme v nasledujúcich dňoch.“

 

 

Ponúkam preto pre súkromnú adoráciu a modlitbu otvorený farský kostol sv. Žigmunda v GRINAVE:

 

v nedeľu 5.4.2020 GRINAVA 10:00-12:00

 

 

Po celý tento čas budem tam k dispozícii v prípade priaznivého počasia  - ku sviatosti zmierenia vonku vedľa kostola v provizórnej spovedelnici.
Rovnako bude možnosť prijať Eucharistiu v 30 minútových intervaloch.
Prosím aby záujemci v maximálnej miere dodržiavali doporučované hygienické opatrenia /rúško na tvári, čisté ruky – prípadne rukavičky, pri vstupe do kostola použiť na ruky pripravenú dezinfekciu./
Rovnako tiež prosím aby ľudia z ohrozených skupín /seniori, so slabšou imunitou.../ radšej zvážili túto ponuku a počkali do času skončenia epidémie.

 

Prosím čítajúcich, aby s týmto oboznámili čím viacerých, ktorí si  nemôžu – nevedia  prečítať tieto oznamy na farskej stránke.

 

Oznamujem tým, ktorých pravidelne navštevujem v domácnostiach na prvý piatok, že tentoraz kvôli ich vlastnej bezpečnosti neprídem.
V nutnom prípade po telefonickej dohode som samozrejme ochotný navštíviť chorého na lôžku kedykoľvek.

 

S prianím požehnanej nedele a zvyšných dní pôstneho obdobia         

Miroslav Mika, farár